จัดกิจกรรมโครงการค่ายคอมพิวเตอร์ศึกษา อาสาพัฒนาบ้านเกิด