ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะ 1 (Sill 1)